Tiễn Đưa

Anh đến rồi đi, gi biệt đời
Tựa cơn gi thoảng, ng my tri
Đời người cương tỏa vng Sanh Diệt,
No ai that khỏi kiếp Lun Hồi
Huynh Đệ, tương thn, anh qi mến
Chữ Tnh, chữ Hiếu vẹn đi nơi.
Ty Phương Tịnh Độ anh về đ
Để lắm người thương cảnh lệ rơi.

 Vương Ngọc Huệ