Lễ Cầu Siêu

tại Việt Nam ngày 24 tháng 5 năm 2003

 Trở lại tập ảnh      Xem tiếp tập ảnh